• Tran Thanh Nhan

 • Ngày sinh:05/12/1960
 • Chức vụ:
 • Email:trangia5354@gmail.com
 • Điện thoại:
 • 0     (Click để cho điểm) 8060

Thông tin công ty

Công ty:
Ngày thành lập:
Ngành nghề: test
Địa chỉ: HCM
Điện thoại:
Fax:
Web:
Có 0 comment

Liên hệ

 • Câu Lạc Bộ Kết Nối
 • Địa chỉ: 
 • Điện thoại: 
 • Email: info@purchasing.vn
 • Website: www.purchasing.vn
 • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn