• Phan Thi Bich Dao

 • Ngày sinh:01/01/1980
 • Chức vụ:
 • Email:PThiBichDao@Savills.com.vn
 • Điện thoại:
 • 1     (Click để cho điểm) 8645

Thông tin công ty

Công ty:
Ngày thành lập:
Ngành nghề:
Địa chỉ: #
Điện thoại:
Fax:
Web:
Có 0 comment

Liên hệ

 • Câu Lạc Bộ Kết Nối
 • Địa chỉ: 
 • Điện thoại: 
 • Email: info@purchasing.vn
 • Website: www.purchasing.vn
 • Facebook group: www.facebook.com/groups/spcvn